Verantwoording

Stichting Christians for Israel International is een fondsenwervende organisatie die ook bestaat van giften. Dat vereist transparantie en verantwoording over het bestuur en de giften die u ons toevertrouwt. De vereiste documenten voor deze verantwoording vindt u op hier, op deze pagina. Klik op de onderwerpen om deze uit te vouwen en de inhoud te zien.

 

ANBI

Christians for Israel International is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de giften aan Christians for Israel International aftrekbaar zijn van de belasting. Het RSIN-nummer van Stichting Christians for Israel International is: 807098620.

 

  • Bestuur, directie en beloningsbeleid

   Samenstelling bestuur

   • Dhr. Leon Meijer, voorzitter
   • Dhr. Bert Fluit, penningmeester
   • Mevr. Marie-Louise Weissenböcksecretaris
   • Dhr. Ralf Hermann, bestuurslid
   • Mevr. Maryse Bénard, bestuurslid
   • Dhr. Wilson Ng, bestuurslid

    

   Directie

   • Dhr. Kees Kant

   Beloningsbeleid

   Bezoldigingsbeleid
   Beloning wordt gegeven conform inhoud en zwaarte functie, met dien verstande dat Christians for Israel International een terughoudend beloningsbeleid hanteert, omdat de baten worden opgebracht vanuit gaven van mensen die vaak niet veel te besteden hebben, maar verbonden zijn met Israël en daar uitdrukking aan willen geven. De arbeider is echter ook zijn loon waard. Het salaris wordt getoetst aan het format van Goede Doelen Nederland en er wordt voor gezorgd dat er ruim onder de aangegeven norm gebleven wordt.

   Vergoeding bestuurders
   Het bestuur van Christians for Israel International ontvangt geen bezoldiging.

   Salarisregeling medewerkers
   Eigen regeling, waarbij uitgegaan wordt dat Christians for Israel International afhankelijk is van donateurs die zelf niet teveel te besteden hebben. Er worden geen bovenmatige salarissen betaald en waar met vrijwilligers gewerkt kan worden, wordt dat ook gedaan.

  • Statuten
   De statuten van stichting Christians for Israel International kunt u downloaden in pdf-formaat via deze link.
  • Meerjarenbeleidsplan

   Meerjarenbeleidsplan 2020 tot en met 2024

   Missie

   1. Christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël.
   2. Solidariteit met Israël en het Joodse volk metterdaad, onder andere door het verlenen van steun in Israël.

   Visie

   Christians for Israel International wil met haar Bijbelse boodschap over Israël de kerken wereldwijd bereiken. Christians for Israel International geeft betrouwbare informatie over en roept christenen op tot solidariteit met Israël en wijst elke vorm van antisemitisme af. Op een hedendaagse manier, met hedendaagse middelen, profileert zij zich als een organisatie die waarmaakt, waartoe zij in haar statuten oproept. Allereerst om christenen te overtuigen van de Bijbelse boodschap over Israël. Integer, volhardend, respectvol, luisterend naar elkaars argumenten en doortastend. Daarnaast steunt zij Israël metterdaad door (financiële) hulp te bieden aan diverse projecten in Israël. Bij al haar activiteiten laat zij zich leiden door de Bijbel, het gezaghebbend en betrouwbaar Woord van God. Alle beloften die God aan het Joodse volk heeft gegeven, zijn betrouwbaar en zullen ook aan hen vervuld worden.

   Strategische doelen

   Christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld bereiken we door:

    • Het versterken en ondersteunen van de afdelingen van Christians for Israel International wereldwijd.
    • Het organiseren van conferenties en sprekerstournees wereldwijd
    • Trainen van voorgangers en sprekers om de Bijbelse boodschap over Israël te verspreiden
    • Uitgeven van diverse publicaties, waaronder een Engelstalige krant Israel & Christians Today
    • Bieden van informatie en nieuws over Israel via websites (Christians for Israel International) en social media
   • Ontwikkelen van een digitaal media platform
   • Het ontwikkelen van studiemateriaal in vele talen (o.a. Why Israel?)

   De strategische doelen worden jaarlijks geëvalueerd en vastgesteld.

   Solidariteitsacties in en voor Israël

   Solidariteit met Israël en het Joodse volk metterdaad bereiken we door:

   • Breng de Joden thuis: ondersteuning bij de emigratie van Joden uit de voormalige Sovjetunie, uit Frankrijk en andere delen van de wereld naar Israël
   • Jaffa Project: zij biedt hulp in velerlei vorm aan Joodse en Arabische kansarme jeugd
   • Gaarkeukens: ondersteuning van Hineni die warme maaltijden verzorgd voor de armen in Jeruzalem
   • (Oorlogs)trauma: ondersteunen van o.a. Hineni die zich inzet om kinderen met een (oorlogs)trauma te begeleiden
   • Christen Arabieren: hulp aan kerken en instellingen in o.a. Bethlehem en Jeruzalem
   • Christians Friends of Israeli Communities (CFOIC): via CFOIC ondersteunen van sociale en educatieve projecten voor Joodse gemeenschappen in Israel.
   • Holocaustoverlevenden: ondersteunen van Holocaustoverlevenden in Israël en in Oekraïne.
   • Aleh Jeruzalem: ondersteunen van Aleh, die meervoudig ernstig gehandicapte kinderen medische, onderwijskundige en rehabilitatieve zorg aanbiedt.

   Donateurs

   Christians for Israel International doet haar werk met de door haar donateurs toevertrouwde middelen. Het beleid is er op gericht om zorgvuldig met de aan haar toevertrouwede middelen en met de persoonlijke gegevens van de donateurs om te gaan. De donaties uit bijdragen, collectes en erfstellingen is vrij stabiel. Het streven is om de giften voor de periode 2020-2024 stabiel te houden. De jaarlijkse begroting wordt conservatief vastgesteld, omdat een belangrijk deel van inkomsten nalatenschappen zijn, welke moeilijk zijn te voorzien.

  • Doelstelling

   Doelstellingen

   Christians for Israel International (C4I) is actief in meer dan veertig landen wereldwijd. In deze landen is er een lokale afdeling, werkgroep of partner-organisatie, waarmee men samenwerkt aan de volgende missie:
   Christenen onderwijzen over Gods plannen met Israël, de gemeente en de volkeren; Israël en het Joodse volk troosten en ondersteunen door gebed, in woord en in daad.

   Stichting Christians for Israel International is in 1998 opgericht in Nederland en is verantwoordelijk voor het coördineren en het ontwikkelen van het internationale netwerk. Met de lokale afdelingen gaat men Affiliation Agreements aan. Door deze overeenkomst onderschrijven de afdelingen de missie, visie en kernwaarden en verplichten zij zich om een percentage van hun algemene inkomsten af te staan aan Christians for Israel International.

 • Contactgegevens en RSIN
  Christians for Israel International
  Postbus 1100
  3860 BC Nijkerk
  Tel: 033-4220405
  E-mail: info@c4israel.org

  Israël Centrum

  Henri Nouwenstraat 34
  3863 HV Nijkerk

  RSIN-nummer:
   807098620.